Certified

Level 1 : Green Land

 1. Milko Georgiev · 2017-01-01
 2. Denislav Vassilev · 2017-01-24
 3. Dimitar Gaidov · 2017-01-24
 4. Maria Vassileva · 2017-01-24
 5. Velislava Jeliazkova · 2017-01-24
 6. Angel Stoyanov · 2017-01-26
 7. Dimitar Agontsev · 2017-01-26
 8. Hristiyan Hristov · 2017-01-26
 9. Stefan Stoychev · 2017-01-26
 10. Valentin Velchev · 2017-01-26
 11. Yavor Grancharov · 2017-01-26
 12. Maria Mitova · 2017-02-06
 13. Elitsa Zamfirova · 2017-05-12
 14. Adriana Shimuk · 2017-05-13
 15. Diliana Ivanova · 2017-05-13
 16. Dimitar Dragiev · 2017-05-13
 17. Dimitar Milkov · 2017-05-13
 18. Emil Bogdanov · 2017-05-13
 19. Emil Nenchev · 2017-05-13
 20. Hristo Hristov · 2017-05-13
 21. Ivan Shulev · 2017-05-13
 22. Liubo Krustev · 2017-05-13
 23. Miroslav Rangelov · 2017-05-13
 24. Nikolay Angelov · 2017-05-13
 25. Plamena Nedyalkova-Bogdanova  · 2017-05-13
 26. Simeon Iliev · 2017-05-13
 27. Tanya Mineva · 2017-05-13
 28. Tsveta Todorova · 2017-05-13
 29. Nikolay Slavov · 2017-06-10
 30. Ivaylo Raychev · 2017-07-05
 31. Nikolay Chernokozhev · 2017-07-05
 32. Nikolay Nikolov · 2017-07-05
 33. Vihren Bogdanov · 2017-07-05
 34. Alexa Zikatanov · 2017-11-04
 35. Iva Pavlova · 2017-11-04

Level 2 : Navy Ocean

 1.  Milko Georgiev · 2017-02-01
 2.  Angel Stoyanov · 2017-02-15
 3.  Denislav Vassilev · 2017-02-15
 4.  Dimitar Agontsev · 2017-02-15
 5.  Dimitar Gaidov · 2017-02-15
 6.  Hristiyan Hristov · 2017-02-15
 7.  Maria Mitova · 2017-02-15
 8.  Maria Vassileva · 2017-02-15
 9.  Stefan Stoychev · 2017-02-15
 10.  Valentin Velchev · 2017-02-15
 11.  Yavor Grancharov · 2017-02-15
 12.  Velislava Jeliazkova · 2017-03-11
 13.  Emil Nenchev · 2017-06-10
 14.  Liubo Krustev · 2017-06-10
 15.  Diliana Ivanova · 2017-06-13
 16.  Simeon Iliev · 2017-07-06
 17. Emil Bogdanov · 2017-08-03
 18. Plamena Nedyalkova-Bogdanova · 2017-08-03
 19. Adriana Shimuk · 2017-11-04
 20. Dimitar Milkov · 2017-11-04
 21.  Elitsa Zamfirova · 2017-11-05

Level 3 : Blue Sky

 1.  Milko Georgiev · 2017-03-01
 2.  Stefan Stoychev · 2017-03-29
 3.  Yavor Grancharov · 2017-03-30
 4.  Denislav Vassilev · 2017-04-04
 5.  Valentin Velchev · 2017-04-13
 6.  Hristiyan Hristov · 2017-04-13
 7.  Velislava Jeliazkova · 2017-06-20
 8.  Dimitar Gaidov · 2017-07-04